Vítejte na stránkách věnovaných našim chovancům. U každého druhu najdete víceméně stručný popis a fotogalerii.

Zamenis o.s.

Slovo úvodem

         Systematický výzkum kriticky ohroženého druhu užovky stromové (Zamenis longissimus) prováděný v  Poohří od roku 2005 odhalil řadu negativních faktorů. Proto bylo v roce 2006 založeno občanské sdružení Zamenis, jehož náplní je praktická ochrana a další výzkum tohoto vzácného a jedinečného hada v Poohří.

Co je to za hada?

         Užovka stromová, dříve užovka Aeskulapova je nejedovatý druh. Jedná se o hada snad s nejstarší známou evropskou tradicí. Byl zasvěcen řeckému bohovi lékařství Aeskulapovi a je zpodobňován na památkách starých více než 2 500 let. Aeskulapova hůl obtočená hadem je znamením životní síly a zdraví. Jako svůj znak ho používají lékaři a farmaceuti.

Rozšíření

         Užovka stromová obývá prakticky celou teplejší, jižní polovinu Evropy, od východního Španělska, Francii, Itálii a Balkán, až po Kaspické moře (Obr. 2). Česká republika leží na severní hranici areálu druhu, která prochází jižním a jihovýchodním okrajem našeho území. Izolovaná populace v Poohří je v současnosti nejsevernější místo výskytu druhu na světě. Podobně izolované populace se vyskytují ještě v Německu a Polsku.

 

Biologie

         Užovka stromová je naším největším hadem. Často dosahuje délky kolem 1,5 m, výjimečně dorůstá až 2 m. Tělo dospělců je svrchu hnědé, břišní strana je žlutá (Obr. 3). Mláďata jsou skvrnitá a výraznými žlutými skvrnami za hlavou (Obr. 4).

 

         Užovka stromová preferuje pestrou strukturu krajiny se širokou nabídkou rozmanitých biotopů. V Poohří je užovka vázána prakticky výhradně na činnost člověka v krajině. Obývá zde především náspy silnic a železnic, zídky skládané z hrubých kamenů, stodoly, chlévy, kůlny, komposty, hnojiště, smetiště apod. jak v obcích, tak v chatařských koloniích.

         Ze zimního spánku se užovka stromová probouzí v dubnu. V květnu dochází k páření, před nímž samci mezi sebou bojují. V  červenci kladou samice zhruba 8 - 12 vajec do organického materiálu (listí, piliny, hnůj, kompost, ztrouchnivělé pařezy). Mláďata se líhnou v průběhu září, někdy i počátkem října. Od poloviny října se pomalu ukládá k zimnímu spánku do dutin stromů, skalních štěrbin, starých sklepů, hromad pilin, kompostů atd. Potravu tvoří drobní savci, příležitostně i ptačí vejce.

 Jak probíhá výzkum hadů?

V období od poloviny dubna či počátku května do konce října je území pravidelně navštěvováno. Každý odchycený exemplář užovky stromové je individuálně označen dvěma zástřihy v určitém číselném kódu na břišních štítcích v oblasti těsně nad kloakou (Obr. 6). Dále je podrobně fotografován, protože každý had má své drobné jizvy po těle a individuální uspořádání štítků na hlavě. To umožňuje identifikaci při zpětném odchytu (Obr. 7).

Odchycené užovky je třeba změřit a zvážit. Jen tak se dá zjistit jak rychle rostou a zda přibývají na váze. Pohlaví dospělců lze určit podle tvaru kořene ocasu, který se u samic od kloaky rychle zužuje, zatímco u samců je silný až mírně vypouklý (Obr. 8). U každého nálezu dále zaznamenáváme datum, čas a přesnou polohu.

Co se zjistilo?

         Celkem bylo označeno 432 jedinců. Z toho 146 jich bylo odchyceno zpětně. Celkově je stav populace odhadován na 500 ex. Byly zjištěny významné přesuny na vzdálenost více než kilometr. Několikrát had překonal řeku Ohři. Kromě toho byla nalezena 3 líhniště, asi 7 zimovišť a zjištěny hlavní příčiny ohrožení. Tyto údaje umožní efektivnější ochranu druhu.

Čím je užovka stromová ohrožena?

         Užovka stromová v Poohří je ohrožena už tím, že je od ostatních populací vzdálena stovky km - tedy vytváří zde samostatnou, izolovanou populaci. Ohrožení vyplývá z velmi omezené oblasti výskytu (cca 8 km podél toku řeky Ohře) a nízkého počtu jedinců. Jakékoliv ztráty jedinců způsobené vlivem různých negativních faktorů nemohou být kompenzovány přísunem jedinců odjinud, neboť vzdálenost k nejbližší populaci přesahuje 200 km.

         Snad nejvíce je užovka ohrožena změnou způsobu hospodaření a s tím spojenou ztrátou biotopů. Změna krajinné struktury je patrná při srovnání níže zobrazených leteckých snímků z roku 1938 a v současnosti. Většina pozemků byla sjednocena ve větší celky a dnes se na nich hospodaří s použitím těžké mechanizace. Naopak - jiné plochy zůstávají neobhospodařovány a stále více zarůstají. Došlo tak k zániku celé řady drobných zídek, starých cest, mezí a hnojišť, které jsou pro výskyt užovky stromové zcela zásadní.

         V poslední době je navíc vážně ohrožena postupujícím tlakem lidské společnosti. Často končí pod koly aut či jsou její biotopy zabírány pro další a další zástavbu. Přes vytrvalou osvětu se stále najdou lidé, kteří hady úmyslně zabíjejí. Někteří ji zabíjejí i neúmyslně, stačí příliš rychlá jízda na kole, v autě či neopatrné sekání trávy.

         A není to ještě zdaleka všechno, užovka stromová má jako každý jiný druh své přirozené nepřátele. Nicméně člověk ve své touze po kožešinách způsobil současné rozšíření nepůvodních šelem - predátorů.  Mezi ně patří norek americký (též mink), mýval severní či psík mývalovitý (též mývalovec kuní).

Jak užovce stromové pomáháme?

         Jedna z možností jak užovce stromové pomoci je udržovat její biotop a zajistit místa rozmnožování a zimování. Těmto úkolům se občanské sdružení Zamenis věnuje již od roku 2006. Některé biotopy se daří udržovat vlastními silami, jiné s pomocí specializované firmy Naturaservis a. s.

       K dalšímu úkolu, budování líhnišť, jsme přistoupili v roce 2008, s podporou Agentury ochrany přírody a krajiny ČR máme v plánu vybudovat 4 líhniště s nabídkou různých substrátů (hnůj, seno, kůra, piliny, tráva, větve atd.). Tento substrát je umístěn v ohradě o rozměrech 6 x 3 m, pletivo zabraňuje nežádoucímu vniknutí predátorů. S pomocí řady dobrovolníků se některá líhniště již podařilo realizovat, viz fotogalerie.

Jak můžete užovce stromové pomoci vy?

1.   Užovce stromové neubližujte a nepronásledujte ji. Naopak ji chraňte. Je naprosto neškodná a odvděčí se vám za to hubením myší a hryzců.

2.   Zbytečně ji nerušte a nemanipulujte s ní pokud se usídlí v blízkosti Vašeho obydlí. V obraně dokáže citelně kousnout, nicméně není jedovatá.

3.   Neničte její oblíbená místa - zídky, staré kůlny atd. Zejména spárování zídek je velmi nebezpečné, neboť existuje riziko, že hadi zůstanou zazděni uvnitř.

4.   Pokud máte kompost, pokuste se s ním nemanipulovat od konce června do poloviny října. V té době dochází k inkubaci vajec, která mohou být manipulací snadno zničena. Optimální termín pro manipulaci s kompostem je v průběhu května, mláďata v něm totiž mohou i zimovat.

5.   Pokud máte v plánu učinit něco aktivního pro ochranu užovky stromové, můžete ji na svém pozemku zbudovat úkryt, kompost či zídku. Rádi pomůžeme s plánováním i vlastní realizací.

 

Slovo závěrem:

Věříme, že Vás naše činnost zaujala. Budeme vděčni za Váš zájem o bližší informace, podněty a připomínky. Velmi oceníme pokud nás přivoláte v případě mimořádného chování hadů na vaší zahradě, např. k soubojům samců, páření či k nálezům vajec atd.

Zdroj: Fotografie a text: Zamenis o.s.

Reportáž Zamenis o.s.

 


 Více informací a fotogalerie naleznete na webu Zamenis o.s. 

www.zamenis.wgz.cz29.6.08 118.jpg
Brigada_Zamenis_31.5.-1.6.08_001.jpg
Přejetý samec Z.longissimus

Přejetý samec Z.longissimus

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one